SK CZ

Obchodné podmienky

STRÁNKA JE MOMENTÁLNE V REKONŠTRUKCII PRETO VAŠE OBJEDNÁVKY NEMUSIA BYŤ VYBAVENÉ OHĽADOM OBJEDNÁVOK SA PROSÍM INFORMUJTE MAILOM ALEBO TELEFONICKY.

ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky pre Techtube e-shop spoločnosti TM-mix, s.r.o.

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealerom) a firmou TM-mix, s.r.o. (distribútorom). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle distribútora na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový dealer je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce.

OSOBNÝ ODBER - platí len pre produkty, ktoré niesú na predajni.  1,90€ s DPH

SERVISNÝ TÝŽDEŇ - znamená to že vykonávame v daný týždeň servis sme mimo firmy tovar ktorý ste si objednali počas servisného týždňa Vám bude expedovaný neskôr (cca o 1 až 2 dni od objednávky).

ZA POROZUMENIE VOPRED ĎAKUJEME. 

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo firme TM-mix, s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty, ktoré majú vo výpise z obchodného registra alebo v živnostenskom liste oprávnenie na predaj, alebo servis výpočtovej techniky, alebo "kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja". Registrácia nového dealera je možná nasledujúcimi postupmi:

 • Elektronicky, prostredníctvom e-obchodu na adrese www.techtube.sk
 • Osobne v budove sídla firmy TM-mix, s.r.o.

 

III. KONTAKTNÉ ÚDAJE

TM-mix, s.r.o, Moyzesova 14, 058 01 Poprad
Pracovná doba: Po-Pia 9:00 - 17:00 hod.

 

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Dealer si môže u distribútora objednať tovar osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-shopu. Objednávka musí obsahovať: obchodný názov dealerskej firmy (odberateľa), meno kontaktnej osoby, telefónne číslo alebo e-mail, IČO, DIČ, presný popis a počet kusov objednávaného tovaru a spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, ktorý je publikovaný na www.techtube.sk alebo v e-obchode. Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, distribútor neručí.

 • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že dealer požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo e-mailom/, musí to v objednávke uviesť.
 • ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Objednávka staršia ako 10 dni bez jej následného potvrdenia stráca platnosť. Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.
 • REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je automaticky rezervovaný 1 deň. Predĺženie rezervácie je možné dohodnúť s obchodníkom, ktorý vybavuje konkrétnu objednávku.
 • TOVAR NA OBJEDNÁVKU: Pri tovare je uvedený predpokladaný dátum dodania, uvedená doba dodania tovaru nie je záväzná. TM-mix, s.r.o. neručí dealerovi za škody spôsobené nedodržaním predpokladaného dátumu dodania. TM-mix, s.r.o. neakceptuje prípadný nárok na náhradu škody vzniknutej omeškaním, alebo posunutím dátumu dodania.

 

V. DOKLADY

 

1. PROFORMA FAKTÚRA: Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a obratom sa e-mailom zasiela zákazníkovi. Nesplnené položky z objednávky sú registrované v došlom poradí. Pokiaľ ich distribútor nie je schopný splniť do 5 pracovných dní, ďalší postup so zákazníkom dohodne telefonicky alebo e-mailom. 

2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou), alebo ich dostane zákazník pri osobnom prebratí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku distribútora a podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné. Pokiaľ dealer požaduje uvedenie zoznamu sériových čísel, je nutné o to požiadať pri výdaji tovaru v sklade.

3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť dealerovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má dealer neuhradené záväzky voči distribútorovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky dealera.

 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet distribútora, osobne platbou v hotovosti v pokladni na adrese sídla, internetom cez Tatra PAY, e-platby VUB. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude distribútorom účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy TM-mix, s.r.o.

 

VII. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne na odbernom mieste TM-mix, s.r.o., alebo môže byť expedovaný prepravnou službou. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti v dodávke a fakturácii tovaru, je potrebné kontaktovať obchodníka bezodkladne najneskôr do 3 dní od vyskladnenia. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme, preto dbajte na správny vyber prepravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. Distribútor zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

 

VIII. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach distribútora.

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma TM-mix, s.r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavene reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované.

AKCIE platia do vypredania zásob.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Osobné údaje, s ktorými TM-mix, s.r.o. prichádza do styku sú
  • meno a priezvisko zákazníka
  • adresa zákaznika
  • telefonický kontakt zákazníka
  • mailová adresa zákazníka
 2. TM-mix, s.r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zasielky s tovarom, poisťovni za účelom poistenia tovaru, splátkovej spoločnosti za účelom poskytnutia splátkového predaja a spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 02387727, DIČ: CZ02387727 za účelom skvalitňovania služieb.
 3. TM-mix, s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Distribútor si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu dealera.

 

Tomáš Ďurča
konateľ

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačný poriadok spoločnosti TM-mix, s. r. o.

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

 

TM-mix, s.r.o. predáva tovar predajcom (dealerom) výpočtovej techniky, za účelom výroby alebo ďalšieho predaja. Nakoľko sa nejedná o predaj koncovému zákazníkovi, tak ako to definuje obchodný zákonník, obchodné a reklamačné podmienky sa v niektorých bodoch od obchodného zákonníka líšia.

Pokiaľ výrobca stanovil záručnú dobu kratśiu ako 24 mesiacov je dealer povinný predĺžiť koncovému užívatelovi túto zaruku u výrobcu na min. dobu 24 mesiacov odpovedajúcim spôsobom a pripadné náklady s týmto úkonom spojené môže premietnuť do ceny výrobku. V prípade, že koncovým uživateľom výrobku je dealer, predĺženie záruky si obstaráva sám priamo u výrobcu.

U zariadení kde servis zabezpečuje tretia strana (autorizovaný servis) a preukáže že ide o neoprávnenú reklamáciu (napr. softwarová závada, poškodenie spôsobené užívateľom - mech. poškodenie, poliatie tekutinou a pod.) si firma TM-mix, s.r.o. vyhradzuje právo prefakturovať všetky náklady spojené s neoprávnenou reklamáciu (tj. náklady fakturované treťou stranou - autorizovaným servisom a dopravné náklady).

V prípade neuhradenej pohľadávky si firma TM-mix, s.r.o. vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonnika uplatniť si záložné/zádržné právo na nevybavenie reklamacií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľádavky vybavené a expedované.

Zákazník je na tento fakt upozornený pri registrácii a ako jeho súhlas s obchodnými a reklamačnými podmienkami TechTube sa považuje prevzatie tovaru. TechTube predpokladá u svojich zákazníkov odbornú technickú úroveň adekvátnu predajcom alebo výrobcom výpočtovej techniky, neručí za škody spôsobené neodbornou manipuláciou, inštaláciou, alebo neodborným používaním výrobkov. TechTube neručí za zachovanie údajov uložených na reklamovaných dátových médiách (pevné disky, USB flash disky, a pod.) a nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich stratou alebo zneužitím

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. K reklamácii je nutné predložiť doklady - kópiu dodacieho listu alebo faktúry.

 

II. ODOVZDANIE TOVARU:

 

Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Stručne prekonzultujte s technikom TechTube-u, či nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

Tovar prineste osobne alebo pošlite prepravnou službou. Zabaľte ho do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov odporúčame používať originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Pri reklamovanom tovare neposielajte jeho príslušenstvo (CD média, diskety, manuály, káble) s výnimkou prípadov, keď nie je možné bez neho otestovať funkčnosť celku (napr. adaptér ku scanneru, špeciálny kábel k video alebo TV karte, atď.). Prípadné nejasnosti prosím konzultujte telefonicky alebo e-mailom so servisným oddelením.

 

III. PREVZATIE TOVARU A ZÁRUKA:

 

Tovar nesmie byť mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, tepelne deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory) poškodený, inak automaticky strácate nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný.
K tovaru priložte kópiu dodacieho listu s výrobným číslom vadného tovaru, vyplnený reklamačný protokol s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje. Ak posielate viacero výrobkov, priložte k zásielke aj ich zoznam. 

Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodené výrobky, výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne kódy tovaru a sériové čísla na procesoroch a pamäťových moduloch), výrobky poškodené nedbanlivosťou (základné dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOSu, floppy mechaniky, CD mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí, harddisky WesternDigital s poškodenou ochrannou páskou, procesory AMD poškodené mechanicky alebo tepelne. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byť poškodený živelnou pohromou.

V prípade poškodeného výrobku užívateľom, po dohode s zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi. V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o "Podmienečnú reklamáciu" a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.

 

VI. REKLAMÁCIA:

 

Dĺžka záruky pre jednotlivé výrobky je uvedená v cenníku aj na dodacom liste. V prípade mimozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar do 30 dní opravený, pripadne vymenený za iný alebo nový kus rovnakého typu alebo ekvivalentých parametrov.

V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.)

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

 

V. STAV REKLAMÁCIE:

 

O stave reklamácií informujeme formou WEB rozhrania pre reklámcie, ktoré bolo za týmto účelom vytvorené, nezasielame výzvy o vybavení reklamcie v písomnej podobe. Overenie stavu reklamácie je teda možné uskutočniť elektronicky cez konto dealera na elektronickom obchode http://www.techtube.sk, emailom na techtube@techtube.sk, telefonicky.


Vyriešenie reklamácie zákazníkom oznamujeme elektronicky cez konto na elektronickom obchode http://www.techtube.sk. Pri komunikácií použijte pridelené reklamačné číslo.

 

VI. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO TOVARU:

 

Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu, môže byť poslaný – prepravnou službou. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom prebratia tovaru zákazníkom.

V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie do TechTube hradí odosielateľ. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje dodávateľ prepravnou spoločnosťou DPD na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť hradí zákazník.

V každom prípade, aby vybavená reklamácia mohla byť zaslaná, je nutné sa telefonicky (0911 526 880), alebo akýmkoľvek iným spôsobom ozvať (e-mail). V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u distribútora. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.

 

VII. NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIE:

 

1. Neúplný popis závady. Najčastejšie zákazníci píšu do popisu závady "nefunguje". Ak technik začne testovať základnú dosku s týmto popisom závady a tá nenabehne, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preto prosím píšte podrobný popis závady napr. "po zasunutí faxmodemovej karty vôbec nenabehne po jej vybraní funguje normálne. Faxmodemova karta pracuje v iných základných doskách korektne.

2. Poškodená ochranná páska na harddisku WesternDigital. Je to tak. Chlapci od WD si to vymysleli a musíme to akceptovať. Preto pri inštalácii disku WD dbajte na to, aby ste pásku nepoškodili. Okrem toho nedávajte svojvoľne dole žiadne nálepky (z procesorov, pamätí atď.), inak automaticky strácate nárok na záruku.

3. Zle nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia. Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne. Prosíme, čítajte návody a readme súbory ušetríte si veľa času a nervov.

4. Zlá verzia BIOSu. Veľa chýb vzniká inštaláciou BIOSu, ktorý nie je určený pre daný typ základnej dosky. Ak máte pochybnosti o správnosti BIOSu pred prevedením upgrade sa radšej poraďte s naším technikom.

5. Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje (napr. kúpil som monitor a ten má horší obraz ako susedov SONY TRINITRON). Prosím pred kúpou tovaru konzultujte jeho parametre s našimi predajcami, prípadne si výrobok nechajte predviesť.

6. Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Technik musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Taktiež je nutné pri vybraných produktoch (CD alebo DVD mechaník rýchlosti, ktoré sa už nevyrábajú, harddisku kapacít, ktoré sa už nevyrábajú atď.) počkať na odpoveď výrobcu o spôsobe vybavenia reklamácie (výmena za opravený kus, výmena za nový typ, výmena za novší model s doplatkom, vrátenie peňazí), čím sa môže doba reklamácie predĺžiť až na jeden mesiac.

7. Problém s poškodeným tovarom - vyskytuje sa hlavne u procesorov AMD, mechanicky poškodených diskov a iných mechanických vadách. Pri procesoroch AMD si dávajte pozor na osadzovanie chladiča. Až 80% chybných procesorov má poškodenú hranu čipu alebo sú tepelne poškodené. Samozrejme takéto poškodenia NEPODLIEHAJÚ ZÁRUKE a neboli spôsobené v sklade ani prepravou. Pravou príčinou je neopatrné nasadzovanie chladiča na procesor. Pri diskoch si pri preberaní skontrolujte, či sáčok nie je mechanicky poškodený. Podpisom dodacieho listu súhlasíte s kvalitou prevzatého tovaru a preto NESKORŠIE reklamácie takéhoto druhu nemôžu byť akceptované.

8. Vypálené body u LCD monitorov - norma ISO 13406 pripúšťa pri LCD monitore až 5 vypálených na 1milión bodov. Preto reklamácie tohto typu nemôžu byť akceptované. Pozrieť normu ISO Podľa ISO normy v tabuľke je maximálny pomer vadných pixelov / na milión dobrých : 2ks (typu 1) t.j. trvale svietiacich na bielo 2ks (typu 2) t.j. trvale čiernych 5ks (typu 3) t.j. všetky chyby iné než typ 1 a 2 napr. svietiace trvalo červené, modré atď. Príklad: na displeji 15" LCD monitora je 0,786432 milióna pixelov - povolených 5 na 1 milión – preto 5*0,78 = 3,9 vadného pixelu na monitor.

9. Výbojky projektorov - výbojka projektoru je spotrebný materiál a má svoju životnosť. Preto je na ňu záruka stanovená len na 6 mesiace odo dňa jej prevzatia. Na poškodenie je záruka len 15 dní, toto poškodenie môže byť spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výbojkou, alebo projektorom.

10. Poškodené IDE, SATA, napájacieho konektoru na HDD, CD-ROM, FDD - v prípade mechanického poškodenia IDE, SATA, alebo napájacieho konektoru považuje sa reklamácia za neoprávnenú a záruka nebude uznaná, aj v prípade, keď chyba nesúvisí s chybou zariadenia.

11. Poškodené základné dosky, VGA karty, pamäte
TechTube nie je povinný prevziať na reklamáciu komponenty v nasledujícich prípadoch:

v prípade že doska plošných spojov je mechanicky poškodená, sú prerušené vodivé cesty na plošnom spoji, prípadne poškodené nožičky čipov osadených na doske
je akýmkoľvek spôsobom poškodená pätica procesora /CPU socket/
na doske sú spálené vodivé cesty, spálené alebo vystrelené čipy
na doske chýbajú jej súčasti
doska je zoxidovaná alebo bola poliata tekutinou
v slotoch sú zalomené piny alebo sloty sú polámané


VIII. VYMEDZENIE ZÁRUKY A SERVISNÉ STREDISKÁ


Pokiaľ je možné uplatniť záruku v servisnom stredisku dealer je povinný takto konať a to i v prípade že servisné stredisko je mimo územia Slovenskej republiky(Česká republika).

Pred nahlasovaním reklamácie si pre urýchlenie komunikácie vždy pripravte model a sériové číslo zariadenia, presný popis závady a nákupný doklad (stačí kópia faktúry).

DOPRAVA TOVARU

 

Ceny uvedené v cenníku sú uvedené bez dopravných nákladov, ak nie je dohodnuté inak. Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť v našej predajni, alebo nechať zaslať na Vami určenú adresu.

Pri preberaní zásielky je nutné dôkladne skontrolovať počet balíkov a ich stav (či nie sú poškodené). Ak nájdete akúkoľvek nezrovnalosť, treba na to okamžite upozorniť kuriéra a uviesť to do preberacieho protokolu (napríklad poškodené balenie, chýbajúci balík v zásielke atď.). Neskoršie reklamácie prepravy nebudú zo strany prepravcu uznané.

 

Možnosti dopravy:

Slovensko

 

Kuriér DPD: (24 - 48 hod.)

Do hmotnosti

hmotnosť

bez DPH

s DPH

1 kg                       

 5,00 €

6,00 €

3 kg

 5,125 €

6,15 €

5 kg

5,25 € 

6,30 €

10 kg

5,50 € 

6,60 €

15 kg

 6,67 €

8,00 €

20 kg

7,50 € 

9,00 €

25 kg

8,33 € 

10,00 €

30 kg

9,67 € 

11,60 €

40 kg

12,92 € 

15,50 €

50 kg

16,67 € 

20,00 €

75 kg

20.83 € 

 25,00 €

100 kg

27,50 € 

 33,00 €

125 kg

34,58 € 

 41,50 €

150 kg

40,00 € 

 48,00 €

200 kg

48,33 € 

 58,00 €

250 kg

56,67 € 

 68,00 €

300 kg

65,00 €

 78,00 €

350 kg

75,83 € 

 91,00 €

400 kg

84,17 € 

 101,00 €

450 kg

93,33 € 

 112,00 €

500 kg

101,67 € 

 122,00 €

600 kg

115,00 € 

 138,00 €

700 kg

127,50 € 

 153,00 €

800 kg

141,67 € 

 170,00 €

900 kg

154,17 €

 185,00 €

1000 kg

168,33 € 

 202,00 €

nad 1000 kg

 individuálne         

 individuálne

 

Zásielkovňa - Maximálny súčet rozmerov všetkých troch strán zásielky: 120 cm (napr. zásielka o rozmeroch 50×40×30 cm)

hmotnosť       

bez DPH      

s DPH      

do 5 kg

2,66 €

 3,20 € 

do 10 kg

4,33 €

5,20 €

do 30 kg

11,25 €

13,50 €

 

Česká republika

 

DPD Kurýr 

hmotnosť

bez DPH

s DPH

do 3kg 325,00 CZK     390,00 CZK
do 10kg 383,33 CZK     460,00 CZK
do 20kg 416,66 CZK     500,00 CZK
do 30kg 500,00 CZK     600,00 CZK

 

Zásilkovna - Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)

hmotnosť

do 5kg         135,00 CZK
do 10kg       195,00 CZK

MOŽNOSTI PLATBY

Prevodným príkazom - Čísla našich účtov sú uvedené nižšie. Ako variabilný symbol použite číslo faktúry alebo proforma faktúry.

                            Tovar neuhrádzajte skôr ako Vám príde potvrdenie objednávky s predfaktúrou.

Na dobierku - sumu objednávky zaplatíte kuriérovi prepravnej spoločnosti pri preberaní tovaru.

V hotovosti - na sídle spoločnosti.

Na splátky - v spolupráci so spoločnosťou Quatro Vám ponúkame možnosť výhodného nákupu tovaru na splátky.

 

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info